PROFESIONĀLA PIEEJA UN GODPRĀTĪGA ATTIEKSME

PAKALPOJUMI

Cirsmu un sortimentu pie ceļa pirkšana.

No privātajiem meža īpašniekiem pērkam augošu koku cirsmas un sortimentus pie ceļa Ziemeļkurzemes, Dienvidkurzemes un Zemgales iecirkņos. Cirsmu vērtēšanu veicam bez maksas.

Cirsmu pirkšanā piedāvājam sekojošus darījuma veidus:

 • pēc realizētā apjoma vairuma;
 • pēc vērtējuma jeb dastojuma.
 
Cirsmas pēc realizētā apjoma vairuma.

Līgums tiek slēgts pēc tam, kad Valsts meža dienestā ir saņemts ciršanas apliecinājums. Ar meža īpašnieku jāvienojas par iespējamo aptuveno kopējo cirsmas apjomu par ko tiek samaksāts avansa maksājums.

Slēdzot līgumu ir jāvienojas ar meža īpašnieku par sekojošo:

 • par avansā pirkto koksnes daudzumu;
 • par plānotiem sortimentiem;
 • par plānoto sortimentu cenu;
 • par pievešanas ceļa un kokmateriālu krautuves plānoto atrašanās vietu;
 • par mežizstrādes termiņiem;
 • par meža īpašuma sakopšanu pēc mežizstrādes.

Pēc cirsmas visu sortimentu realizācijas tiek veikts aprēķins atbilstoši līguma nosacījumiem un cenām. No kopējā aprēķina tiek atņemts līguma slēgšanas brīdī samaksātais avansa maksājums un noteikts gala maksājums, kas tiek samaksāts meža īpašniekam.

Meža īpašniekam tiek dota pilna informācija par saražotiem un realizētiem sortimentiem.

! Pērkam kopšanas cirtes, kuru izstrādē izmantojam mežam saudzējošu mazo mežizstrādes tehniku, Terri (www.terrilatvia.lv)

 
Cirsmas pēc vērtējuma vai dastojuma.

Līgums tiek slēgts pēc tam, kad Valsts meža dienestā ir saņemts ciršanas apliecinājums. Ar meža īpašnieku jāvienojas par kopējo cirsmas apjomu. Tas nepieciešams lai noteiktu kopējo cirsmas cenu. Kopējo cirsmas apjomu nosaka veicot katra koka uzmērīšanu jeb dastošanu.

Slēdzot līgumu ir jāvienojas ar meža īpašnieku par sekojošo:

 • par kopējo pirkto koksnes daudzumu;
 • par kopējo maksājuma summu;
 • par pievešanas ceļa un kokmateriālu krautuves plānoto atrašanās vietu;
 • par mežizstrādes termiņiem;
 • par meža īpašuma sakopšanu pēc mežizstrādes.

Palīdzam meža īpašniekam ar cirsmu iestigošanas un dastošanas pakalpojumu.

Meža īpašniek, svarīgi zināt: Pārdodot cirsmas, meža īpašniekam jārēķinās ar nodokļu maksājumiem. Privātpersonām pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus( 10% no izmaksājamās summas). Līdz ar to nodoklis ko pārskaitam Valsts budžetā ir 7.5% no kopējās izmaksājamās summas.


Sortimentu iepirkšana pie ceļa.

Iepērkam apaļkokus pie ceļa Ziemeļkurzemes, Dienvidkurzemes un Zemgales iecirkņos. Mēs kopā ar meža īpašnieku novērtējam krautuves atrašan vietu. Novērtējam krautuvē esošos sortimentus. No šīs informācijas piedāvājam plānoto sortimentu cenu. Pie abām pusēm pieņemamas vienošanās kārtojam darījuma formalitātes.